แหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาใน จ.สุราษฎร์ธานี เน้นไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล

แหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาใน จ.สุราษฎร์ธานี เน้นไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล

จ.สุราษฎร์ธานี มีวัดมากมาย ทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมือง ในหลายๆ ที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมทำบุญ ไหว้พระ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางรวมใจของชาวเมือง สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมศรีวิชัย ซึ่งมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณกาล โดยหลักเมืองจะประดิษฐานอยู่ในมณฑป มีอายุเก่าแก่กว่า 130 ปี แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ อิงตามศิลปะศรีวิชัย ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ที่ยอดบนสุดของหลักเมือง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยศาลหลักเมืองตั้งอยู่ที่สนามศรีสุราษฎร์ กลางเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวใต้ สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -14 ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยรอบองค์พระธาตุจะมีเจดีย์ขนาดเล็กทั้ง 4 ทิศ รายล้อมด้วยวิหารคด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ นอกจากนี้ยังมีลายปูนปั้นที่ประดับอยู่ที่ซุ้มประตูองค์พระบรมธาตุ ซึ่งมีความสวยงามตามแบบของศิลปะแบบศรีวิชัย

วัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม

วัดแห่งนี้จัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ โดยชื่อสวนโมกขพลาราม หมายความว่า สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่เผยแพร่พุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่เขาพุทธทอง ในเขตอำเภอไชยา ภายในมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สอนธรรมะ ภายในมีภาพวาด ภาพปริศนาธรรมต่าง ๆ รวมถึงยังใช้เป็นที่ประชุมธรรมของนักธรรม

วัดถ้ำสิงขร

วัดถ้ำสิงขร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ตำบลถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม เป็นวัดที่เก่าแก่มีความเป็นมายาวนานเคียงข้างชุมชนเก่าแก่ในลุ่มน้ำคลองยันและลำน้ำคีรีรัฐ ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางป่าเลไลยก์ ซึ่งด้านหลังยังมีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู่หลายองค์ นอกจากเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้ว วัดถ้าสิงขรยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคหินกลาง หินใหม่ และในยุคโลหะ

ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย (มะเร็ต)

ท่านกวนอู หรือ ท่านกวนกง เป็นวีรบุรุษในยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นของประเทศจีน ท่านได้รับการบูชา สักการะในนามของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ท่านมีจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์และกล้าหาญ ถือคุณธรรมเป็นใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณ ความกล้าหาญ ความยุติธรรม และมนุษยธรรม เทพเจ้ากวนอูนี้องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ รูปร่างสูงใหญ่ สง่างามน่าเกรงขามแก่ผู้พบเห็น ผู้คนมักไปบูชาเทพเจ้ากวนอูในคุณธรรมของท่านเพื่อจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวย

วัดเจดีย์แหลมสอ (เกาะสมุย)

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมานมัสการเจดีย์แหลมสอ มีศิลปะแบบศรีวิชัยที่ถูกสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อแดง ติสโส พระภิกษุที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวเกาะสมุย ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลแห่งเดียวของเกาะสมุย บริเวณภายในวัดมีความร่มรื่น นักท่องเที่ยวมักจะมากราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุ ภายในองค์เจดีย์ และขอพรจากหลวงพ่อแดงในศาลาที่มีหุ่นขี้ผึ้งของท่านอยู่ ด้วยการนำเรือต่างๆมาถวาย มากราบไหว้ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย ใกล้กับหมู่บ้านแหลมสอ สามารถมานั่งพักผ่อนรับลมทะเล บริเวณเก้าอี้หินขัดในศาลาเล็กๆ ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้สำหรับญาติโยมและนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญได้นั่งพักผ่อน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น

วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร “วัดอินทราวาส”

วัดอินทราวาส หรือที่เรียกกันนามเดิมว่า วัดย่านมะปราง ตั้งอยู่ในอำเภอ คีรีรัฐนิคม สร้างขึ้นก่อนปี พุทธศักราช 1111 ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาธาตุเจดีย์คีรีศรีวิชัย เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองคีรีในอดีต โดยพระครูอินทธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดได้ตั้งปณิธานในการแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานคูวัดโบราณเก่าแก่แห่งนี้ไว้

วัดไทร

จากการขุดค้นพบโบราณวัตถุมากมายภายในบริเวณวัดไทร คาดว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ซึ่งพบวัตถุโบราณเช่น ศิลปวัตถุ ซากปรักหักพังของวัด และหลักๆคือ องค์พระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายที่เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย ทำให้ทราบถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในอดีต และได้นำมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถที่อยู่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ภายใต้ฐานพระอุโบสถสที่สร้างขึ้นมาในปี พุทธศักราช 2474 เนื่องจากว่าพระอุโบสถเดิมมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงได้บูรณะขึ้นใหม่  วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณมีความเก่าแก่อยู่ในเขตป่าต้นไทร ในตำบลตลาด เขตอำเภอเมือง  เชื่อกันว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพ สักการะบูชาของชาวเมืองแห่งนี้

วัดกลางเก่า

อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดไตรธรรมาราม ใกล้แม่น้ำตาปี มีวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนพุทธศักราช 2320 สร้างขึ้นโดยประชาชนชาวเมืองในอดีตร่วมมือร่วมใจกัน ในบริเวณวัดใกล้ทางออกไปแม่น้ำตาปี มีโลงแก้วที่บรรจุร่างของพระอธิการซ้อน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ละสังขารมานานกว่า 50 ปี ที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากได้กราบไหว้บูชา  ตรงข้ามประตูวัดมีศาลาเล็กๆ ให้ชาวบ้านได้นั่งพักผ่อนและจอดเรือเล็กของชาวบ้านเพื่อขึ้นฝั่งได้

วัดโพธาวาส

วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่อายุร่วม 220 ปี รู้จักกันดีในนามวัดหลวงพ่อกล่อม ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง 80 นิ้ว วัดแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือเรื่องตะกรุดศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อกล่อม คือตะกรุดสามดอก วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี เป็นตะกรุดหายาก ที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเหล่าวัตถุมงคล ถือเป็นสุยอดตะกรุดที่มีความขลัง ทำให้มีราคาแพงที่สุดในภาคใต้

เกี่ยวกับเรา

กุ้ยหลินเลคทัวร์ ทัวร์สุราษฎร์ธานี เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขื่อนรัชชประภา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริการรถรับส่ง ชมความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ติดต่อเรา

Line ID: @GUILINLAKE